ANBI

Naam:  Stichting Musea Noardeast Fryslân (voorheen museum ’t Fiskershúske)

RSIN / Fiscaal nummer: 002796624

Contactgevens: Fiskerspaad 4-8A 9142 VN Moddergat / info@museummoddergat.nl / 0519 – 58 94 54

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders:dhr. G. Teitsma (waarnemend voorzitter en penningmeester); dhr. A.J. Meinema (secretaris); dhr. E. Lalkens; dhr. W.J. Groenia; dhr. A.C. de Haan; mevrouw A. Botma-Norder; dhr. S. van Seijen.

Beloningsbeleid: Voor het personeel (directie en medewerkers) volgt de stichting de cao voor de verzelfstandigde rijksmusea in een aangepaste (afgeslankte) vorm. De salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Ter Haar in Dokkum. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar verrichtingen.

Doelstelling:  De beide musea waaruit de stichting bestaat hebben elk een op de specifieke situatie toegespitste doelstelling.                                                                        

1.  Voorheen museum ’t Fiskershúske heeft als doelstelling: het in stand houden van oude visserswoningen te Moddergat en het bijeenbrengen en tentoonstellen van een verzameling voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de oude kustvisserij en het leven van de kustbewoners en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt. Hieraan gekoppeld is de missie op langere termijn: zoveel mogelijk mensen de cultuur van de Friese kustvisserij vanaf Zoutkamp tot Harlingen te laten ontdekken en beleven. Een bijzondere band onderhoudt het museum met de inwoners van Paesens, Moddergat en Wierum.                                                                                                             

2. Voorheen Museum Het Admiraliteitshuis (nu Museum Dokkum) heeft als doelstelling: Het bijeenbrengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden van geschiedenis en kunst in het algemeen en meer in het bijzonder van die, welke betrekking hebben op Dokkum en omgeving; het blijvend of tijdelijk voor het publiek toegankelijk stellen van deze verzameling; het houden van tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst.