ANBI

Naam:  Stichting Musea Noardeast Fryslân (voorheen museum ’t Fiskershúske)

RSIN / Fiscaal nummer: 002796624

Contactgevens:
Fiskerspaad 4-8A 9142 VN Moddergat
info@museummoddergat.nl
0519 – 58 94 54

Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders: dhr. G. Heeringa (voorzitter) dhr. J. van de Pol (penningmeester); Mw. M. Groen- van der Wal (secretaris); dhr. T. Visser; Mw. G. Kuiper-Schroor; mevrouw A. Botma-Norder; dhr. S. van Seijen.

Beloningsbeleid: Voor het personeel (directie en medewerkers) volgt de stichting de cao voor de verzelfstandigde rijksmusea in een aangepaste (afgeslankte) vorm. De salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Ter Haar in Dokkum. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar verrichtingen.

Doelstelling:  De beide musea waaruit de stichting bestaat hebben elk een op de specifieke situatie toegespitste doelstelling.   

1.  Voorheen museum ’t Fiskershúske heeft als doelstelling: het in stand houden van oude visserswoningen te Moddergat en het bijeenbrengen en tentoonstellen van een verzameling voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de oude kustvisserij en het leven van de kustbewoners en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt. Hieraan gekoppeld is de missie op langere termijn: zoveel mogelijk mensen de cultuur van de Friese kustvisserij vanaf Zoutkamp tot Harlingen te laten ontdekken en beleven. Een bijzondere band onderhoudt het museum met de inwoners van Paesens, Moddergat en Wierum. 

2. Voorheen Museum Het Admiraliteitshuis (nu Museum Dokkum) heeft als doelstelling: Het bijeenbrengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden van geschiedenis en kunst in het algemeen en meer in het bijzonder van die, welke betrekking hebben op Dokkum en omgeving; het blijvend of tijdelijk voor het publiek toegankelijk stellen van deze verzameling; het houden van tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst.


ANBI toekenning
2020-23 beleidsplan St. Musea Noardeast Fryslân

2021 Kamer van koophandel st. Musea Noardeast Fryslân
2020 Activiteitenverslag
2020 Financieel jaarverslag
2020 Museana
2020 Museumregistratie
2021 Activiteitenplan
2022 Activiteitenplan
2022 Samenstelling bestuur
2022 Nevenfuncties bestuursleden
Archief:
2018 Financieel verslag
2018 Activiteitenverslag
2018 Museana
2019 Financieel jaarverslag
2019 Activiteitenverslag
2020 Exploratiebegroting Musea
2021 Bestuurssamenstelling
2020 Nevenfuncties leden bestuur


Informatie en documenten over stichting It Fiskersskip vindt u hier.

Archiefdocumenten stichting It Fiskersskip
2018 Fiskersskip activiteitenverslag
2020 Fiskersskip activiteitenplan
2020 Fiskersskip begroting
2018 Fiskersskip financieel verslag