de Aek

Huisje ‘de Aek’ herbergt de permanente expositie ‘Vissers van Wad en Gat’. Bij binnenkomst links staat een vitrine met houtsnijwerk en voorwerpen die herinneren aan de ramp van 1883 waarbij 83 vissers verdronken. In een andere vitrine zijn herinneringen aan het  reddingsstation te Moddergat te zien. Een tweetal diorama's met scheepsmodellen en vistechnieken. Ook staat hier een diorama met de redding van Gerben Basteleur.  In de ruimte staat een  maquette van het dorp omstreeks 1900.


 Het verhaal achter de Aek


''1803 een nieuw huijs op een koud steed gebouwd''
                   Rijksmonument 38720


Klaas Botes Groen en Antje Douwes kopen een perceel grond van Eelkje en Jantje Willems en bouwen er een vissershuis.

koopakte 13 februari 1803
''Eelkjen WIllems en haar man Harmen Wijtzes en Jantje Willems verkopen aan Klaas Botes en Antje Douwes te Peasens:
een pleck grond 2 pondematen groot in het oddergat onder Nes gelegen om te dienen als huissteed ter breedte van 44 voeten en 2 duimen beginnende van de Eigendom van Gerlof Tietes toebehorende en strekkende de lengte af van de Gruppel ten Noorden tot aan de sloot toe hebbende ten Oosten de verkopers, ten Zuiden Pieter Klaazes, ten Westen Gerloff Tietes en ten Noorden Bote Tietes, bewaard met 32 stuivers als meede met een voetpad ten Noorden, en een reed te Zuiden op de kant langs de Huizinge van Gerlof Tietes Wijders ten Oosten, met een Stekagie 't verkogte te bevreedigen ten laste van de Coopers. Aldus verkogt voor 197 guldens en 10 stuivers.''


In 1816 wordt het huis dubbel bewoond, want dan staat ook zijn zoon Bote Klases Groen als eigenaar vermeld. In 1819 strandt Bote met zijn snik op het strand van Schiermonnikoog, samen met 8 andere snikken. 

Na het overlijden van Klaas Botes Groen in 1828 vindt er blijkbaar een meervoudige verhuizing plaats, want Bote Klazes Groen woont in 1829 in Fiskerspaar 4 (nu Fiskershúske). In Fiskerspaad 6 ( De Aek) komen Willen Hendriks Mans en zijn vrouw Antje Jelles Basteleur met hun dochtertje Aafke. Dienstmeid Dirkje Andries Visser woont bij hen.

In 1839 wordt het huis dubbel bewoond, want behalve het gezin van Willem Hendriks Mans woont er ook het jonge gezin van zijn zwager Gooitzen Jelles Basteleur. Hij is getrouwd met Mintje Minnes Zeilinga en er zijn twee kinderen, Martje en Jelle.

In 1900 staat de visser Douwe Botes Groen hier ingeschreven en zijn weduwe Doutje Ages Logterman woont er 1926. Vanaf dat jaar bewoont Jan Pieters Visser het huis.